Javna razprava o predlogu proračuna Občine Kobilje za leto 2020

13 Januar, 2020 - 09:40

JAVNA RAZPRAVA - Proračuna Občine Kobilje za leto 2020

 

Občina Kobilje posreduje v javno razpravo predlog proračuna Občine Kobilje, ki v skladu z 88. členom Polsovnika občinskega sveta občine Kobilje traja najmanj 7 dni. Vsa dokumentacija predloga proračuna je objavljena na spletni strani občine Kobilje www.kobilje.si.

 

Vpogled v predlog proračuna za leto 2020 je možen tudi v vhodni avli občine Kobilje in v prostorih občinske uprave Občine Kobilje.

 

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Kobilje za leto 2020 traja od 13.01.2020 do 21.01.2019. Vsi predlogi sprememb in dopolnitev proračuna tudi predlogi delovnih teles občinskega sveta morajo biti posredovani v tem roku in v skladu s spodnjimi navodili.

 

NAVODILA v zvezi z vlaganjem pripomb in predlogov k predlogu

PRORAČUNA OBČINE KOBILJE za leto 2020

 

  1. Pripombe in predlogi k predlogu proračuna za leto 2020 se naslovijo na župana občine Kobilje, na naslov Kobilje 56, 9227 Kobilje, obvezno v pisni obliki posredovani po pošti ali oddani osebno v tajništvu občinske uprave, s pripisom »Predlog sprememb proračuna 2020«.

 

  1. Pripombe in predlogi javnosti se sprejemajo najpozneje do torka 21.01.2019 do konca delovnega časa občinske uprave (15h), sprejmejo se tudi predlogi, ki bodo zadnji dan izteka roka oddani na pošti s priporočeno pošiljko.

 

  1. Pri posredovanih predlogih je obvezno potrebno upoštevati NAČELO PRORAČUNSKEGA RAVNOVESJA kar pomeni, da je v primeru povečanja ene vrste odhodkov potrebno zmanjšanje druge vrste odhodkov ali povečanje prihodkov, ki pa ne sme biti zadolževanje. Zato je potrebno v primeru, da se predlaga povečanje odhodkov na določeni postavki, navesti kateri odhodki se zato zmanjšajo ali iz katerih dodatnih prihodkov se ti odhodki financirajo (povečanje prihodkov).

 

  1. Pripombe in predlogi morajo vsebovati naslednje OBVEZNE PODATKE:

 

Navesti je potrebno OSNOVNE PODATKE PREDLAGATELJA in sicer: ime in priimek fizične osebe ter naslov; naziv organizacije; naslov oz. sedež organizacije.

Predlog mora biti lastnoročno PODPISAN s strani predlagatelja oz. njegovega zakonitega zastopnika in žigosan če ima organizacija svoj žig.

Predlagane spremembe morajo biti zapisane jasno in morajo biti obrazložene (z navedbo razlogov za spremembo).

 

Dodatne informacije so na voljo na občinski upravi Občine Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje na tel. št.: 02 / 579 92 20, e-mail: zupan@kobilje.si ali obcina@kobilje.si.

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku