Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju "TAJNIK OBČINE" m/ž šifra delovnega mesta B017801

25 Januar, 2019 - 08:07

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Kobilje z dne 09.06.2016  župan Občine Kobilje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju

 

»TAJNIK OBČINE« m/ž šifra delovnega mesta B017801

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto na položaju, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja),
- 6 let delovnih izkušenj,
- strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
- funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (če izbrani kandidat le-teh nima opravljenih, jih mora pridobiti najkasneje v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj),
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Izbirni postopek bo potekal v dveh fazah (z izločanjem kandidatov), kjer se bo v prvi fazi kot kriterij upoštevala popolna dokumentacija ter daljše delovne izkušnje v občinski upravi. V drugi krog bodo tako uvrščeni kandidati, ki bodo izpolnjevali vse predhodno navedene pogoje. Kandidati, uvrščeni v drugi krog izbirnega postopka bodo povabljeni na osebni razgovor, na katerem bodo odgovorili tudi na pet zastavljenih vprašanj s področja vodenja občinske uprave. Za vsak pravilen odgovor kandidat prejme največ dve točki. Izbran bo tisti kandidat, ki bo zbral največ točk.

  
    
Po trinajsti točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Izbrani kandidat bo na delovnem mestu opravljal naslednje naloge: 
- neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi   strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino; 
- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;     
- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;     
- skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
- potrjuje potne naloge župana;     
- opravlja druge naloge po nalogu župana.

 

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih - datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratek opis dela),
3. izjavo o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v besedilu javnega natečaja,
4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita (če ima kandidat izpit),
5. izjavo o opravljenem usposabljanju za pridobitev funkcionalnih znanj upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (če je kandidat usposabljanje opravil),
6. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Kobilje pridobiti podatke iz uradnih evidenc, ki so navedeni v 6. točki. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Namesto zgoraj navedenih pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.

Kandidat naj k prijavi z dokazili oziroma izjavami priloži tudi življenjepis, v katerem naj poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem delovnih področij v občinski upravi, zato naj kandidati pri opisu delovnih izkušenj navedeno posebej izpostavijo. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za delovno mesto »Tajnik občine«, na naslov: Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Kobilje in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@kobilje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

V izbirni postopek se uvrstijo popolne in pravočasno prispele prijave. ​


Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika na položaj bo izdan sklep o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Kobilje (http://www.kobilje.si/).


Izbrani kandidat bo imenovan na položaj TAJNIK OBČINE. Izbranemu kandidatu bodo pravice in obveznosti določene glede na naziv četrte stopnje: višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom, in sicer za čas mandata petih let. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Kobilje 56, 9227 Kobilje oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.


Dodatna vprašanja o izvedbi javnega natečaja in delovnem področju lahko naslovite na elektronski naslov obcina@kobilje.si, kontaktna oseba: Boštjan Horvat telefon: 02/579 92 20.

 

Župan

Robert Ščap

 

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku