Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij iz proračuna Občine Kobilje za leto 2016

17 Marec, 2016 - 14:40

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Kobilje za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2016) in Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2013), župan Občine Kobilje objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij iz proračuna občine Kobilje za leto 2016

1.  Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena, na najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih društev in drugih institucij.

Do sredstev po tem razpisu so upravičene tudi fizične osebe s statusom samostojnega kulturnega delavca, vendar le za sodelovanje na občinskih prireditvah in samostojnih projektih, ki pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini. Sredstva za ta namen so v proračunu rezervirana na posebni postavki.

Sredstva za investicije niso predmet tega razpisa. Ampak jih društva predvidijo in posredujejo v pisni obliki na občinsko upravo in v soglasje Občinskemu svetu občine Kobilje.

2.  Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so izvajalci, navedeni v prejšnjem členu, ki:
- so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež v občini Kobilje,
- so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v občini Kobilje,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
- imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine,
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
- je njihova dejavnost neprofitna,
- pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna in medletna poročila o realizaciji programov,
- program izvajajo v Občini Kobilje oz. izven v primeru gostovanja in za isti program niso sofinancirani iz proračuna Občine Kobilje,
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

3. Višina razpoložljivih sredstev je  19.048,00 €.  Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2016.

4. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu: www.kobilje.si

5. Kriteriji za ocenjevanje

1. Vsak posamični dogodek, ki je odprt za javnost
· 30 točk za do 100 udeležencev
· 50 točk za 101 – 500 udeležencev
· 100 točk več 500 udeležencev

2. Tradicionalnost dogodka:
· 5 točk

3. Udeležba na tekmovanju ali ligi regionalne narave odraslih članov društva
· 10 točk za vsak posamični dogodek

4. Aktivno delovanje podmladka društva
· 100 točk za aktivno delovanje podmladka društva
· 2 točki za vsakega sodelujočega otroka do 18 let (potrebno voditi evidenco)

5. Aktivno delovanje veteranske sekcije društva
· 60 točk za aktivno veteransko sekcijo

6.  Objekti na območju občine Kobilje, ki se pretežno uporabljajo v javnem interesu sta gasilski dom in športni park, za vzdrževanje in obratovalne stroške teh objektov se dodeli 150 točk.
Objekt, ki se deloma uporablja v javnem interesu je lovski dom, za vzdrževanje in obratovalne stroške tega objekta se dodeli 50 točk

7. Mednarodno sodelovanje
· 50 točk

8. Dodatne točke se podelijo glede na uspešnost društva pri pridobivanju sredstev iz ne-občinskih virov v prejšnjem letu in sicer po formuli 1 točka na pridobljenih 100 EUR (v dodatna sredstva se ne štejejo članarine in javna sredstva, ki jih društva dobivajo na podlagi podeljenega javnega pooblastila (npr. požarna taksa, koncesija za divjad...))

6. Prijavo se dostavijo na naslov:  Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje, s pripisom "Prijava na razpis za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij iz proračuna občine Kobilje za leto 2016«  do 15.04.2016 do 12.00 ure


 Robert ŠČAP
 župan

Datoteke

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku