Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij iz proračuna občine Kobilje za leto 2018

16 Marec, 2018 - 10:56

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Kobilje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018), Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2013) in Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2017), župan Občine Kobilje objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij iz proračuna občine Kobilje za leto 2018

 

1.   Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena, na najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih društev in drugih institucij.

Do sredstev po tem razpisu so upravičene tudi fizične osebe s statusom samostojnega kulturnega delavca, vendar le za sodelovanje na občinskih prireditvah in samostojnih projektih, ki pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini. Sredstva za ta namen so v proračunu rezervirana na posebni postavki.

Sredstva za investicije niso predmet tega razpisa. Ampak jih društva predvidijo in posredujejo v pisni obliki na občinsko upravo in v soglasje Občinskemu svetu občine Kobilje.

 

2.   Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so izvajalci, navedeni v prejšnjem členu, ki:

-so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež v občini Kobilje,

-so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v občini Kobilje,

-imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

-imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine,

-imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,

-je njihova dejavnost neprofitna,

-pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna in medletna poročila o realizaciji programov,

-program izvajajo v Občini Kobilje oz. izven v primeru gostovanja in za isti program niso sofinancirani iz proračuna Občine Kobilje,

-poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

 

3.   Višina razpoložljivih sredstev je  22.000,00 €.  Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018.

4.   Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu: www.kobilje.si

 

5. Kriteriji za ocenjevanje

 

1. Vsak posamični dogodek, ki je odprt za javnost

· 30 točk za do 100 udeležencev

· 50 točk za 101 – 500 udeležencev

· 100 točk več 500 udeležencev

 

2. Tradicionalnost dogodka:

· 5 točk

 

3. Udeležba na tekmovanju ali ligi regionalne narave odraslih članov društva

· 10 točk za vsak posamični dogodek

 

4. Aktivno delovanje podmladka društva

· 100 točk za aktivno delovanje podmladka društva

· 2 točki za vsakega sodelujočega otroka do 18 let (potrebno voditi evidenco)

 

5. Aktivno delovanje veteranske sekcije društva

· 60 točk za aktivno veteransko sekcijo

 

6.  Objekti na območju občine Kobilje, ki se pretežno uporabljajo v javnem interesu so gasilski dom, športni park in lovski dom, za vzdrževanje in obratovalne stroške teh objektov se dodeli 150 točk.

 

7. Mednarodno sodelovanje

· 50 točk

 

8.   Dodatne točke se podelijo glede na uspešnost društva pri pridobivanju sredstev iz ne-občinskih virov v prejšnjem letu in sicer po formuli 1 točka na pridobljenih 100 EUR (v dodatna sredstva se ne štejejo članarine in javna sredstva, ki jih društva dobivajo na podlagi podeljenega javnega pooblastila (npr. požarna taksa, koncesija za divjad...))

 

6. Prijavo se dostavijo na naslov:  Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje, s pripisom "Prijava na razpis za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij iz proračuna občine Kobilje za leto 2018«  do 20.04.2018 do 12.00 ure

 

Datum: 16.03.2018

Številka: 134-0001/2018                                                                  

 

Robert ŠČAP l.r., župan 

Datoteke

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku