Namera o sklenitvi neposrede pogodbe

27 Februar, 2018 - 14:48

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16), 3. odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), in Letnim načrtom razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leto 2018, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kobilje 12.02.2018 objavljamo

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Predmet oddaje v najem z neposredno pogodbo sta 2. stanovanji na naslovu Kobilje 16A, 9227 Kobilje parcela 4806/3 k.o. 144 Kobilje.

Cena najemnine je določena v skladu z Letnim načrtom razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leto 2018, v najemnino niso vključeni obratovalni stroški, stroški tekočega vzdrževanja in vsi ostali stroški, vezani na stanovanje.

V kolikor bo ponudnikov več, kot je na razpolago stanovanj, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni mesečne najemnine. Stanovanje bo oddan v najem ponudniku, ki bo ponudil višjo najemnino.

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne mesečne vrednosti najemnine, se smatra namera o sklenitvi kot neuspešno.

Ponudniki naj do 15.03.2018 do 12.00 ure oddajo svoje ponudbe na predloženem obrazcu, neposredno ali priporočeno po pošti na naslov Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – namera za sklenitev neposredne pogodbe«.

Namera se objavi na spletni strani Občine Kobilje www.kobilje.si in na internem kanalu občine Kobilje ter je objavljena 15 dni pred sklenitvijo pogodbe.

Župan Občine Kobilje lahko postopek kadarkoli, do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Več informacij dobijo interesenti na Občini Kobilje, kontaktna oseba: Boštjan Horvat, tel. 02 579 92 20, e-naslov: bostjan@kobilje.si.

 

Občina Kobilje 

Robert Ščap, župan l.r.

 

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku