Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine

10 Julij, 2019 - 14:45

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

 

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16), 3. odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Letnim načrtom razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kobilje 11.02.2019, objavljamo

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Predmet oddaje v najem z neposredno pogodbo je stanovanje št. 2 na naslovu Kobilje 16A, 9227 Kobilje parcela 4806/3 k.o. 144 Kobilje.

Cena najemnine je določena v skladu z Letnim načrtom razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leto 2019, v najemnino niso vključeni obratovalni stroški, stroški tekočega vzdrževanja in vsi ostali stroški, vezani na stanovanje.

V kolikor bo ponudnikov več, kot je na razpolago stanovanj, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni mesečne najemnine. Stanovanje bo oddan v najem ponudniku, ki bo ponudil višjo najemnino.

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne mesečne vrednosti najemnine, se smatra namera o sklenitvi kot neuspešno.

Ponudniki naj do 30.07.2019 do 12.00 ure oddajo svoje ponudbe na predloženem obrazcu, neposredno ali priporočeno po pošti na naslov Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – namera za sklenitev neposredne pogodbe«.

Namera se objavi na spletni strani Občine Kobilje www.kobilje.si ter je objavljena 20 dni pred sklenitvijo pogodbe.

Župan Občine Kobilje lahko postopek kadarkoli, do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Več informacij dobijo interesenti na Občini Kobilje, kontaktna oseba: Sabina Toplak, tel. 02 579 92 20, e-naslov: obcina@kobilje.si.

 

Občina Kobilje 

Robert Ščap, župan l.r.

Datoteke

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku