Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

31 December, 2018 - 11:57

Občina Kobilje na podlagi 9. in 52. člena v zvezi s 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

 

Predmet oddaje v najem z neposredno pogodbo sta 2. stanovanji na naslovu Kobilje 16A, 9227 Kobilje parcela 4806/3 k.o. 144 Kobilje in sicer:

 

1. Parcela 4806/3 k.o. 144 Kobilje; ID oznake stavbe 585; ID oznaka dela stavbe 2; predvidena mesečna najemnina 70 € v izmeri 48,75 m2

2. Parcela 4806/3 k.o. 144 Kobilje; ID oznake stavbe 585; ID oznaka dela stavbe 5; predvidena mesečna najemnina 65 € v izmeri 46,20 m2

 

V ceno najemnine niso vključeni obratovalni stroški, stroški tekočega vzdrževanja in vsi ostali stroški, vezani na stanovanje.

 

V kolikor bo ponudnikov več, kot je na razpolago stanovanj, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni mesečne najemnine. Stanovanje bo oddan v najem ponudniku, ki bo ponudil višjo najemnino.

 

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne mesečne vrednosti najemnine, se smatra namera o sklenitvi kot neuspešno.

 

Ponudniki naj do 15.01.2019 do 12.00 ure oddajo svoje ponudbe na predloženem obrazcu, neposredno ali priporočeno po pošti na naslov Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – namera za sklenitev neposredne pogodbe«.

 

Namera se objavi na spletni strani Občine Kobilje www.kobilje.si in na internem kanalu občine Kobilje ter je objavljena 15 dni pred sklenitvijo pogodbe.

 

Župan Občine Kobilje lahko postopek kadarkoli, do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Več informacij dobijo interesenti na Občini Kobilje, kontaktna oseba: Boštjan Horvat, tel. 02 579 92 20, e-naslov: bostjan@kobilje.si.

 

Občina Kobilje

Robert ŠČAP, župan l.r.

 

Datoteke

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku