Poziv za predložitev predlogov za člane Občinske volilne komisije

20 Oktober, 2017 - 08:35

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naslavlja poziv na politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da vložijo predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije.

Zakon o lokalnih volitvah (Ur. L RS, št. Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) v 35. členu določa, da: »Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov«.

Pravila o sestavi OVK

Priporočljivo je, da predsednik in namestnik občinske volilne komisije nista člana političnih strank oziroma da se ne ukvarjata s politiko. Glede ostalih članov občinske volilne komisije in njihovih namestnikov pa je treba upoštevati sorazmerno zastopanost po političnih strankah.

Volilne komisije se imenujejo za obdobje štirih let. Predloge kandidatov je potrebno v pisni obliki posredovati na naslov: Občina Kobilje, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Kobilje 56, 9227 Kobilje, s pripisom »Za občinsko volilno komisijo«. Posredovani predlogi naj bodo v zaprti kuverti pravilno označeni, z navedbo: »PREDLOGI ZA ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE - NE ODPIRAJ!«

Predlogom kandidatov za Občinsko volilno komisijo morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov.

Rok za vložitev predlogov je 03.11.2017

Pozivamo Vas, da Vaše pobude za člane občinske volilne komisije posredujete na naslov:
Občina Kobilje, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Kobilje 56, 9227 Kobilje, najkasneje do 03.11.2017.

 

OBČINA KOBILJE 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
E-mail: obcina@kobilje.si

 

 

Datoteke

PriponkaVelikost
PDF icon poziv_ovk_obcine_kobilje.pdf372.84 KB

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku