20. redna sejo Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje in 10., 11., ter 12. izredne seje 
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Poročilo o nadzornem pregledu Zaključne računa proračuna Občine Kobilje za leto 2016
Poročevalec: Aleš Lutar
4. Seznanitev z polletno realizacijo proračuna Občine Kobilje za leto 2017
Poročevalka: Milena Antolin
5. Mnenje k izbranemu kandidatu za direktorja javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava
6. Tretja dopolnitev Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leto 2017
7. Predlog pravil za izvolitev predstavnikov lokalnih skupnosti v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določitvi kandidata za člana državnega sveta – hitri postopek
8. Predlogi in pobude
9. Razno

Informacije o seji

Vabimo vas na 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v četrtek 12. oktobra 2017 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje z naslednjim​
Vljudno vabljeni!