24. redna seja OS Občine Kobilje

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje, 15. izredne seje in 2 dopisne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2017
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
4. Obravnava osnutka rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2018 – prva obravnava4.
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
5. Soglasje k oblikovanju oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Kobilje v Šolskem letu 2018/2019 in predlog ekonomske cene za vrtec pri OŠ Kobilje

6. Prošnja Osnovne šole Kobilje za ure dodatne pomoči.
7. Potrditev DIIP-a za projekt Ureditev skupnih prostorov in rušitvena dela v prostorih predvidenih za stanovanja na lokacij Kobilje 36
8. Potrditev DIIP-a za projekt Sanacija strehe športno medgeneracijskega centra
9. Elaborat o oblikovanju cen za leto 2018 s poročilom o delu za leto 2017
10. Seznanitev z aktivnostmi na projektih (LAS, energetska sanacija OŠ, kolesarska pot…)
11. Predlogi in pobude
12. Razno

Informacije o seji

Vabilo na 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v sredo 11. julija 2018 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje.