4. redna seja

Informacije o seji

Predlog dnevnega reda:

  1.  1. Potrditev zapisnika 3. redne seje
  2.  2. Realizacija/uresničevanje sklepov
    1.  3. Obravnava Elaborata o oblikovanju cene za leto 2019 s poročilom o delu za leto 2018 in sprejem sklepa o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, poročevalec: Drago Dervarič, univ.dipl.ekon., direktor Saubermacher Komunala
  3.  4. Obravnava predloga Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje
  4.  5. Obravnava letnega poročila OŠ Kobilje za leto 2018 ter obravnava programa dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta OŠ Kobilje za leto 2019,      obravnava vloge za pridobitev soglasja k sprejetemu programu dela, kadrovskemu in finančnemu načrtu zavoda za leto 2019 in obravnava               predlogov ravnateljice ob energetski sanaciji stavbe OŠ Kobilje, vrtca in telovadnice, poročevalka: Ludvika Gjerek, ravnateljica OŠ Kobilje
  5.  6. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna občine Kobilje za leto 2018, poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
  6.  7. Seznanitev Občinskega sveta o najemu premostitvenega kredita za LAS, poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja