Vabilo na 1. dopisno sejo

Dnevni red

V A B I L O

 

Na podlagi 23. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2016, 40/2019) zaradi nastalih posebnih okoliščin, povzročenih zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)   

S K L I C U J E M                                                                                            

1. dopisno sejo Občinskega sveta občine Kobilje

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje

2. Obravnava Elaborata o oblikovanju cene za leto 2020 s poročilom o delu za leto 2019 in sprejem sklepa o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

3. Obravnava predloga Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje – prva obravnava

4. Obravnava letnega poročila OŠ Kobilje za leto 2019 ter obravnava programa dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta OŠ Kobilje za leto 2020, obravnava vloge za pridobitev soglasja k sprejetemu Programu dela, kadrovskemu in finančnemu načrtu zavoda za leto 2020

5. Obravnava letnega poročila Javnega zavoda Zdravstveni dom Lendava za leto 2019

6. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za negospodarske dejavnosti

7. Razvojni program Občine Kobilje 2020-2023 – delovni osnutek

 

                                                                                Župan

                                                                            Robert Ščap