Lovska družina Kobilje

Kobilje št.230
9227 Kobilje

Šifra: 35-p/2010
Datum: 07.07.2010

 

O izvajanju lova na območju sedanje občine Kobilje obstajajo pisni dokumenti, ki izvirajo še iz časa pred drugo svetovno vojno, vendar se v tistih časih ne omenja obstoja lovske družine ampak le posameznike – zakupnike lovske pravice (posestnik GJEREK VILJEM kot lovski čuvaj, posestnik FERENCEK KOLOMAN kot zakupnik in veleposestnik VOGLER.

Prvi pisni dokument o obstoju lovske družine Kobilje se pojavi leta 1946 in sicer zapisnik z dne 27. avgust 1946 v katerem je navedeno, da  je lovska družina Kobilje imela deset članov. Starešina lovske družine je bil takrat RADIŠIČ Božidar in tajnik LD GJEREK Viljem.

Lovska družina Kobilje je  v tistih časih gospodarila z lovno površino velikosti 1830 ha, ki je obsegala del KO Kobilje in del KO Motvarjevci. Gospodarili so  pretežno z malo divjadjo, leta 1947 pa so uplenili tudi prvega jelena – v »Krancovi žački«. Lovska družina Kobilje je v tej obliki organiziranosti delovala vse do leta 1956, ko so na območju OZL Murska Sobota razpustili večino lovskih družin, med njimi tudi LD Kobilje. 

Od leta 1956 naprej sta bili nekdanja LD Kobilje in LD Dobrovnik združeni v skupno lovsko družino z imenom LD Dobrovnik, katere prva skupščina je bila 19.04.1956 in na tej skupščini je bilo izvoljeno novo vodstvo. Nova LD Dobrovnik je tako gospodarila z loviščem na površini 5.875 ha v naslednjih KO: Motvarjevci, Dobrovnik, Kobilje, Radmožanci, Kamovci, Žitkovci, Genterovci in Strehovci. Lovska družina je imela bogato lovišče z malo divjadjo in srnjadjo, leta 1966 pa so se na območju lovišča pojavile tudi prve divje svinje in jelenjad je vedno bolj postajala stalna divjad.

Leta 1974 je takratna LD Dobrovnik predvsem na pobudo članov iz Kobilja, od tedanje JLA kupila staro vojaško karavlo v Kobiljskem dolnjem gozdu in jo preuredila v lovski dom. Otvoritev lovskega doma je bila leta 1976. Člani LD Dobrovnik, pa so nekaj let za tem v vasi Dobrovnik uredili tudi strelišče in ob strelišču zgradili manjši objekt.

Leta 1992 so se nekateri člani sedanje LD Kobilje, ki so v takratni LD Dobrovnik delovali v III. sektorju, ki je teritorialno pokrival KO Kobilje z veliko mero poguma  odločili, da ustanovijo na območju KO Kobilje novo LD.

Ta zgodovinski trenutek se je zgodil 29.02. 1992, ko so člani III. sektorja na sestanku    v zidanici FERENCEK Emila, sprejeli naslednji sklep :

»Člani III. sektorja od LD Dobrovnik zahtevamo, da se nam, v mejah KO Kobilje in na osnovi delitvene bilance, omogoči ustanovitev LD Kobilje.«

 

Pod zapisnikom sestanka III. sektorja LD Dobrovnik so bili podpisani naslednji člani :

1.     BERDEN Dezider                                9. KOVAČ Pavel

2.     TRAJBER Bela                                  10. ŠABJAN Pavel

3.     RADIŠIČ Borut                                  11. HORVAT Jože

4.     KOCET Avgust                                  12. BARTOLIČ Branko

5.     TRAJBER Oskar                                13. KOROŠEC Milan

6.     SERŠEN Jože                                     14. FERENCEK Emil ml.

7.     ŠABJAN Zora                                    15. SMEJ Karel

8.     VUČAK Aleksander                          16. FERENCEK Emil st.

 

Sprejetje tega sklepa, kateri je bil nato dne 10.03.1992 na skupščini LD Dobrovnik obravnavan in podprt s strani vseh 49 prisotnih članov LD Dobrovnik, je bil le prvi korak k ustanovitvi nove LD Kobilje. Za ustanovitev LD Kobilje je bilo potrebno še ogromno dela, truda, poguma in znanja, ki ga podpisnikom zapisnika III. sektorja, takrat ni manjkalo. Vse naloge, ki jih je bilo potrebno opraviti je koordiniral odbor LD Dobrovnik v katerem so požrtvovalno delovali naslednji člani LD Kobilje: ŠABJAN Pavel, SERŠEN Jože, FERENCEK Emil st. in ml.

Delo tega odbora in zavzetost vseh ostalih podpisnikov zapisnika III sektorja je botrovalo temu, da je bil dne 05.04.1992 v prostorih lovskega doma Kobilje, Ustanovni zbor LD Kobilje. Na ustanovnem zboru je bilo izvoljeno novo vodstvo LD (ŠABJAN Pavel-predsednik, FERENCEK Emil ml.-gospodar, SERŠEN Jože-tajnik in SMEJ Karel-blagajnik). Lovska družina Kobilje je od ustanovnega zbora naprej gospodarila s 1980 ha velikim loviščem, ki se je v celoti nahajalo v KO Kobilje.

Ustanovni člani-podpisniki so bili:

1.     BERDEN DEZIDER KOBILJE 181

2.     TRAJBER BELA KOBILJE 201

3.     TRAJBER OSKAR KOBILJE 84

4.     KOCET AVGUST KOBILJE 39

5.     KOVAČ PAVEL MALO KOBILJE 231

6.     ŠABJAN ZORA KOBILJE 71

7.     ŠABJAN PAVEL KOBILJE 71

8.     VUČAK ALEKSANDER PARTIZANSKA UL. 71 LENDAVA

9.     FERENCEK EMIL ST. KOBILJE 167

10.   FERENCEK EMIL ML. KOBILJE 167

 

Lovska družina LD Kobilje je od takrat pa do danes zgradila nov lovski dom (v prostorih stare konjušnice), obnovila celoten stari lovski dom, katerega del se sedaj uporablja kot sodobna hladilnica s hladilno komoro in razsekovalnico mesa, del pa kot skladišče za orodje in koruzo.  Obnovila in na novo je zgradila okrog 50 visokih lovskih prež, šest krmišč za veliko divjad in devet krmišč za malo divjad. Vsako leto člani LD Kobilje z namenom preprečevanja škod po divjadi na kmetijskih površinah zasejejo več hektarjev površin s koruzo in ovsem.

V letu 2008 in 2009 se  je LD Kobilje prijavila na razpis MKGP za izvajanje koncesije v lovišču LD Kobilje. Dne 19.06.2009 je LD Kobilje po uspešno opravljenem izbirnem postopku podpisala koncesijsko pogodbo z MKGP za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Kobilje. S podpisom tega dokumenta je LD Kobilje pričela gospodariti z loviščem  na površini 2055,09ha, katerega večji del je v KO Kobilje, manjši del pa v KO Motvarjevci in KO Dobrovnik.

LD Kobilje, danes uspešno gospodari z malo (fazan, jerebica, poljski zajec …) in  veliko divjadjo (srnjad, divji prašič, jelen). Z namenom nadaljnjega trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v lovišču Kobilje in revitalizacije lovišča, LD Kobilje vsakoletno vlaga v lovišče malo divjad (predvsem fazana in jerebice). Člani LD so pri izvajanju lovsko-gojitvenih ukrepov posebej pozorni na vzdrževanje  zmernega števila plenilcev (predvsem lisic), ter na pravilno izvajanje letnega plana odstrela divjadi s poudarkom na odstrelu neperspektivnih osebkov visoke divjadi.  Rezultati so vidni predvsem v veliki zainteresiranosti lovskih gostov tako iz tujine kot iz ostalih delov R. Slovenije za lov v našem lovišču. Izvajanje lovskega turizma pomeni namreč za LD Kobilje velik del prihodkov, prav tako pa je ta del lovskega dela pomemben tudi za lokalno skupnost in njeno prepoznavnost tako doma kot v tujini.

Ob vsem delu ki ga lovci LD Kobilje izvajajo v svojem lovišču se vsakodnevno srečujejo tudi z drugimi uporabniki  prostora kot so gozdarji in kmeti. Lovska družina Kobilje rada prisluhne predlogom in problemom, ki jih lokalne skupnosti ali ostalih uporabnikov prostora, saj se zavedamo, da je le z dobrim sodelovanjem, z veliko mero strpnosti in tolerance mogoče uspešno sožitje kmeta, gozdarja, občana  in lovca v istem prostoru. Zavedamo se, da občasno prihaja do različnih stališč, vendar se tudi zavedamo poslanstva ki  ga moramo izpolniti: ohraniti naravno okolje in njegovo biotsko raznolikost v najmanj tolikšni meri kot smo ga podedovali !!!

Lovska družina Kobilje se v današnjem času ukvarja s podobnimi problemi kot ostala društva in civilna združenja po vsej državi. Z veliko željo narediti v naravi in društvu čim več, se srečujemo s finančnimi problemi. Lovska družina svoje prihodke za delovanje LD in izvajanje lovsko-gojitvenih opravil v lovišču pridobiva v glavnem z izvajanjem lova, prodajo mesa divjačine in izvajanjem lovskega turizma.  Ob vseh naših naporih in prizadevanjih pa je potrebno pohvaliti tudi lokalno skupnost, občino Kobilje in njene predstavnike, ki  večkrat z posluhom in razumevanjem prisluhnejo našim težavam in problemom, ter nam nato po svojih zmožnostih tudi pomagajo. Lovska družina Kobilje sodeluje tudi z vsemi ostalimi društvi v občini ter javnimi zavodi, in občani posamezniki.

Ker smatramo, da je potrebno čim več ljudi ozavestiti o lepoti naše Kobiljske narave, smo se odločili, da lovski dom LD Kobilje ponujamo tudi v uporabo vsem, ki si želijo preživeti lep dan v našem lovskem domu, ki je zgrajen na edinstveni lokaciji »v kobiljski dolnji šumi«.

Lovska družina Kobilje trenutno šteje 19 polnopravnih članov in enega častnega člana. LD Kobilje vodi upravni odbor v naslednji sestavi

·       FERENCEK Emil ml. – predsednik

·       MIHOLIČ Kristjan – gospodar

·       VUGRINEC Primož – tajnik

·       SMEJ Karel - blagajnik

·       ŠABJAN Pavel, ŠABJAN Zora, KOCET Aleš – člani UO

 

FERENCEK Emil je kot predsednik –starešina LD Kobilje tudi zastopnik lovske družine.  Potrebne informacije pa bodo z veseljem posredovali tudi ostali člani UO LD Kobilje.

Lovski zdravo !

Fotoutrinki