Javno naročilo male vrednosti JN005234/2018-W01

30 Julij, 2018 - 10:09

1. POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne 27.07.2018, pod številko JN005234/2018-W01, objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3).

Povezava do objave javnega naročila

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=268498 in 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrob....

Predmet javnega naročila: »Sanacija športno medgeneracijskega centra«.

Naročilo je razdeljeno na dva sklopa.
SKLOP 1: Sanacija objekta za športno medgeneracijski center.
SKLOP 2: Gradnja fitnesa oz. prostora za statično kegljanje.

Projekt bo sofinanciran s strani Evropske unije, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2016. 

Ponudnik lahko konkurira na en sklop ali oba sklopa. Izbira bo opravljena po sklopih.


Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija; skrajšano RD).

RD je na voljo brezplačno in je priložena obvestilu o naročilu male vrednosti na Portalu javnih naročil. 

Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije na Portalu javnih naročil.
Sestanka s ponudniki ne bo. Ogleda ne bo. 
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudba mora veljati 90 dni od roka za predložitev ponudbe. 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci, ESPD in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisane obrazce v .pdf obliki ali pa jih le naloži v obliki npr. .docx in bodo podpisani hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisane obrazce, ESPD in ostale priloge v .pdf obliki, bodo ti hkrati s podpisom ponudbe podpisani še enkrat, torej ponudniku ni potrebno obrazcev natisniti, podpisati, žigosati in potem skenirati in naložiti v sistem e-JN, saj so že ti podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom. 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije niso dovoljene.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja sta določena v obvestilu o naročilu male vrednosti na portalu javnih naročil.
Naročnik bo izvedel še en krog pogajanj. 

 

2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1.
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen v obvestilo o naročilu male vrednosti na portalu javnih naročil. 

2.
Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente:
Ponudba s predračunom - naloži se v razdelek predračun;
Obrazec – Podizvajalci v ponudbi - naloži se v razdelek drugi dokumenti;
ESPD (izpolnjen za vse gospodarske subjekte v ponudbi);
Popisi del – izpolnjeni - naložijo se v razdelek drugi dokumenti.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.
Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

3.
Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov. 
Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 8. točke navodil za izdelavo ponudbe (razlogov za izključitev, pogojev poklicne, ekonomske in finančne sposobnosti) ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. 
Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.
Naročnik bo vse dokumente naslavljal na vodilnega partnerja v skupni ponudbi, ki ga označijo v obrazcu ponudba. 
Če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo morala predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

4.
Podizvajalci v ponudbi
Če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci mora ponudbi predložiti: 
navesti podizvajalce v ESPDju glavnega podizvajalca,
navesti vse podizvajalce in vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje v obrazcu podizvajalci v ponudbi,
izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca,
obrazec soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredna plačila) za vsakega podizvajalca.
Če bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.
Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Če bo vključil nove podizvajalce, bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.
Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca: 
če zanj obstajajo razlogi za izključitev in zahteval zamenjavo, 
če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila. 
Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 
Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.  

5. 
Predračun in popisi ter tehnična dokumentacija
Popise del izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami. Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, DDV, popuste in rabate.
Pogodba bo sklenjena s klavzulo »obračun po enoti mere«.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v popisih. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh postavk v popisih, izločil iz ocenjevanja ponudb. 
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
Pripisi in popravki v ponudben predračunu niso dovoljeni.
Če je v razpisni dokumentaciji ali popisih del določena blagovna znamka, lahko ponudnik ponudi tudi drugo vrsto blaga, ki je enakovredno razpisanemu blagu.
Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Ponudba s predračunom v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec Popisi del pa naloži v razdelek »drugi dokumenti«.

6.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.

 

3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

7.
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. 
A. Razlogi za izključitev
1. Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi za izključitev določeni v 75. členu ZJN-3.
Dokazilo: ESPD

B. Pogoje za sodelovanje: 
B.1 Ustreznost za opravljanje poklicna dejavnosti:
1. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

2. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. 
Dokazilo za 1. in 2. točko: ESPD

B.2 Ekonomski in finančni položaj: 
1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranih transakcijskih računov.
Dokazilo: ESPD

B.3 Tehnična in strokovna sposobnost:
1. Da je ponudnik sposoben dela opraviti v 45 dneh od podpisa pogodbe. 
2. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.
3. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika.
4. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.
5. Ponudnik mora spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki.
6. Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu.
7. Ponudnik mora pri izvedbi del upoštevali okoljske zahteve, ki izhajajo iz tehnične dokumentacije in Uredbe o zelenem javnem naročanju.
8. Da je ponudnik v zadnjih petih letih samostojno ali skupni ponudbi že izvedel vsaj eno primerljivo gradnjo objekta visoke gradnje v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV. Če se ponudnik prijavlja za oba sklopa mora izpolnjevati referenco za oba sklopa, lahko pa predloži le eno referenco, ki pokriva oba sklopa.
Dokazilo za 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., točko: ESPD
Dokazilo za 8: Izjava  ponudnika o referencah. 
(Opomba: če je skupna ponudba, lahko zahtevane pogoje pod točko 8 izpolni eden od partnerjev v skupni ponudbi).

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).  
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v .pdf obliki ali pa ga le naloži v obliki .xml in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v .pdf obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat. 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. 

 

4. MERILA 

8. 
Naročnik bo oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe - najnižja cena ponudbe.


5. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA 

9. 
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013, 90/14 - ZDU in 60/17) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.


Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 2.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.


Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v desetih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu. 


Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku mora biti vložen pri naročniku in sicer neposredno na sedežu naročnika ali po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.


Župan, Robert Ščap

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku