Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020

6 April, 2017 - 09:59

V programskem obdobju 2014–2020 se izvaja pristop lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: CLLD), ki se sofinancira s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju: ESPR). CLLD je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Cilj pristopa CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja, ustvarjanja in ohranjanja delovnih mest ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

S pristopom CLLD se omogoča:

- izvajanje operacij (projektov), ki bodo s sinergijskimi učinki med drugim prispevale tudi k boljšemu socialnemu statusu družbenih skupin, kot so mladi, ženske, brezposelni ali druge ranljive skupine,

- izvajanje operacij (projektov), ki povečujejo konkurenčnost poslovnega okolja, zmanjšujejo socialno izključenost, zagotavljajo enakomeren razvoj območij itd.

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 predstavlja organizirano partnerstvo na območju občin: Beltinci, Črenšovci,

Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter je sestavljena iz predstavnikov različnih sektorjev (10 članov iz javnega sektorja, 6 članov iz ekonomska sektorja in 12 članov iz socialnega sektorja), ki s svojimi različnimi značilnostmi prispevajo k razvoju podeželja na inovativen način. LAS se je ustanovila 21.10.2015 v Črenšovcih, ko je 28 članov podpisalo Pogodbo o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za programsko obdobje 2014-2020, na podlagi javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in SLR za programsko obdobje 2014- 2020, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Naloga LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) za programsko obdobje 2014–2020 s pomočjo mehanizma CLLD ter sredstvi sklada EKSRP in ESRR. Območje LAS obsega 319 km2. Predsednik LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je gospod Anton Törnar, vodilni partner je Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA.

SLR je temeljni dokument za izvajanje pristopa CLLD na območju LAS. Izdelana je bila na osnovi zaključkov izvedenih delavnic, prejetih projektnih predlogov za umestitev v SLR in usmeritev nacionalnih strateških dokumentov. V SLR so opredeljena tematska področja ukrepanja, cilji, ukrepi za dosego le-teh, kazalniki in akcijski načrt. Strategija temelji na lokalnih razvojnih potencialih, definiranih problemih območja in izraženih potrebah, kot so jih opredeli lokalni prebivalci, ekonomske, javne in socialne interesne skupine, ki živijo in delujejo na območju LAS.

SLR predstavlja enega izmed pogojev za potrditev LAS ter pridobitev pravice do črpanja sredstev namenjenih izvajanju pristopa CLLD v programskem obdobju 2014–2020. SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se bo v obdobju 2014–2020 financirala iz dveh skladov in sicer iz EKSRP in ESRR. Dne 12.09.2016 je LAS Pri dobrih ljudeh 2020 dobila Odločbo o potrditvi LAS in SLR. Z odločbo je LAS dobila pravico do koriščenje sredstev za izvajanje podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in sicer 758.775,36 EUR za izvedbo operacij iz EKSRP sklada in 686.400,64 EUR za izvedbo operacij iz ESRR sklada.

SLR se uresničuje preko javnih poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Pri

dobrih ljudeh 2020. V SLR so predvideni 3 javni pozivi za vsak sklad in sicer v letu 2017, 2018 in 2020.

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 ima trenutno objavljen javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev

SLR na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev ESRR .

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR na območjih LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru ESRR.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 411.840,38 EUR iz ESRR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%.

Objava in rok vložitve predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je bil objavljen 10.02.2017. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče do 09.05.2017 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS, ki je v Renkovci 8, 9224 Turnišče, v ponedeljek, 08.05.2017 in torek, 09.05.2017 med 8:00 in 14:00 uro.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni stroški za izvedbo operacij, sofinanciranih iz ESRR, so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, so upravičeni tudi splošni stroški, nastali po 01.01.2014.

Informacije o javnem pozivu:
Po elektronski pošti: info@las-pdl.si
Po telefonu: 02 53 81 663, vsak delovnik med 08:00 in 14:00 uro.

Mobilna pisarna oziroma info ure LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

Vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA z namenom, da bo čim bolj dostopen potencialnim prijaviteljem na javni poziv LAS, organizira tako imenovano mobilno pisarno oziroma info ure v prostorih občin z območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Info ure bomo izvedli v okviru odprtega javnega poziva LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za ESRR sklad za vse zainteresirane prijavitelje. Info ure so namenjene individualnemu svetovanju za pripravo vlog na javni poziv in so namenjene celotnemu območju, tako da lahko zainteresirani pridejo na uro tudi na drugo občino, če so v času info ur na matični občini zasedeni. Da ne bo čakalne vrste, prosimo vse zainteresirane, da prehodno najavijo svoj prihod na e-mail: info@las-pdl.si ali po tel: 02 53 81 663.

Vljudno vabljeni!

Pripravila:
Ksenija Štefko Bognar
Strokovna sodelavka pri vodilnem partnerju LAS Pri dobrih ljudeh 2020
Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA

Datoteke

PriponkaVelikost
PDF icon obvestilo_o_potrditvi_projekta.pdf908.42 KB

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku