Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za poslovni prostor (trgovino)

8 Junij, 2017 - 09:00

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) 2. odstavka 12. člena in 3. odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016) objavljamo,

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Predmet oddaje v najem z neposredno pogodbo je Poslovni prostor na naslovu Kobilje 36, 9227 Kobilje parcela 4131/2 k.o. 144 Kobilje in sicer: Trgovski del stavbe na parcelni številki 4131/2, ID oznaka stavbe 102, ID oznaka dela stavbe 2, uporabna površina 202,30, predvidena mesečna najemnina 300,00 €/brez DDV

Predmet najema je prazen prostor. V najemnino niso vključeni obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in vsi ostali stroški, vezani na Poslovni prostor. Začetek najemnega razmerja je po končanih gradbenih delih in izdanem uporabnem dovoljenju.

Najugodnejši ponudnik bo moral prostor, ki je predmet oddaje v najem na lastne stroške opremiti ter urediti hladilni prostor v skupni izmeri 3,5 m2 (izločitveni pogoj).

Najugodnejši ponudnik mora ob oddaji ponudbe zagotavljati/izvajati tudi storitev pošte in k ponudbi predložiti ustrezna dokazila (izločitveni pogoj).

V kolikor bo prispelo več popolnih ponudb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni mesečne najemnine. Poslovni prostor bo oddana v najem ponudniku, ki bo ponudil višjo najemnino.

Ponudniki naj v 15 dneh od objave namere oddajo svoje ponudbe na predloženem obrazcu, neposredno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje in pripisom »NE ODPIRAJ! PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTORV!«.

Namera se objavi na spletni strani Občine Kobilje www.kobilje.si in na internem kanalu občine Kobilje ter je objavljena 15 dni pred sklenitvijo pogodbe.

Več informacij dobijo interesenti na Občini Kobilje, kontaktna oseba: Boštjan Horvat, tel. 02 579 92 20, e-naslov: bostjan@kobilje.si.

 

Občina Kobilje

Robert ŠČAP

​Župan

 

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku