Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

27 Maj, 2016 - 12:41

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), 3. odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14), in Letnim načrtom razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leto 2016, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kobilje 09.03.2016

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Predmet oddaje v najem z neposredno pogodbo sta 2 stanovanji na naslovu Kobilje 16A, 9227 Kobilje parcela 4806/3 k.o. 144 Kobilje in sicer:

Izhodiščna mesečna najemnina za stanovanje z ID oznako dela stavbe 3 je 77 EUR

Cena najemnine je določena v skladu z Letnim načrtom razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leto 2016, v najemnino niso vključeni obratovalni stroški, stroški tekočega vzdrževanja in vsi ostali stroški, vezani na stanovanje.

Občina Kobilje istočasno objavlja tudi poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Kobilje. V primeru, da občina za katero izmed stanovanj, ki so predmet namere o sklenitvi neposredne pogodbe prejme popolno zavezujočo ponudbo za nakup, se postopek sklenitve neposredne pogodbe brez odškodninske odgovornosti ustavi.

V kolikor bo ponudnikov več, kot je na razpolago stanovanj, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni mesečne najemnine. Stanovanje bo oddan v najem ponudniku, ki bo ponudil višjo najemnino.

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne mesečne vrednosti najemnine, se smatra namera o sklenitvi kot neuspešno.

Ponudniki naj do 06.06.2016 do 12.00 ure oddajo svoje ponudbe na predloženem obrazcu, neposredno ali priporočeno po pošti na naslov Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – namera za sklenitev neposredne pogodbe«.

Namera se objavi na spletni strani Občine Kobilje www.kobilje.si in na internem kanalu občine Kobilje ter je objavljena 15 dni pred sklenitvijo pogodbe.

Župan Občine Kobilje lahko postopek kadarkoli, do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Več informacij dobijo interesenti na Občini Kobilje, kontaktna oseba: Boštjan Horvat, tel. 02 579 92 20, e-naslov: bostjan@kobilje.si 

Datoteke

PriponkaVelikost
PDF icon namera_za_najem2.pdf2.7 MB

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku