Namera za ustanovitev stavbne pravice in podelitve služnosti

6 Julij, 2017 - 12:49

Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje, objavlja skladno z določbami 55. in 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUJFO in 76/15) in Odlokom o proračunu Občine Kobilje za leto 2017 s programom razpolaganja, naslednjo

 

NAMERO ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE IN PODELITVE SLUŽNOSTI

 

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.kobilje.si/ in na oglasni deski Občine Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje, 15 dni in sicer od 06.07.2017 do vključno 21.07.2017.

Občina Kobilje namerava:

1. za del zemljišča na parcelah 4131/2, 3001 in 4131/1, vse k.o. 144 Kobilje, v skupni izmeri 50 m2 ustanoviti stavbno pravico za 99 let in
2. na delu zemljišča na parcelah 4131/2, 3001 in 4131/1, vse k.o. 144 Kobilje podeli služnost dostopa in parkiranja,

 

Stavbna pravica in stvarna služnost bosta ustanovljeni oz. podeljeni po metodi neposredne pogodbe.

 

Lastnik zemljiških parcel na katerih se ustanavlja stavbna pravica in stvarna služnost je lokalna skupnost, zato se v pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice in stvarne služnosti vključijo naslednja obvezna določila, s katerimi se mora ponudnik (bodoči imetnik stavbne pravice) strinjati v nasprotnem primeru pogodba ne bo sklenjena:

1. da se bo imetnik stavbne pravice že ob podpisu pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice odpovedal nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice
2. po prenehanju stavbne pravice mora imetnik stavbne pravice odstraniti vse objekte in vrniti zemljišče v prvotno stanje oz. postane nova zgradba sestavina nepremičnine ter s tem brezplačno preide v last lastnika nepremičnine
3. da nepremičnine, ki je predmet stavbne pravice imetnik ne sme obremeniti z zastavno pravico

 

Ponudniki naj v 15 dneh od objave namere oddajo svoje ponudbe na predloženem obrazcu, neposredno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje in pripisom »NE ODPIRAJ! PONUDBA ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE IN PODELITVE SLUŽNOSTI!«.

 

Več informacij dobijo interesenti na Občini Kobilje, kontaktna oseba: Boštjan Horvat, tel. 02 579 92 20, e-naslov: bostjan@kobilje.si.

 

Občina Kobilje

Robert ŠČAP l.r.

Župan

Datoteke

PriponkaVelikost
PDF icon namera_stavbna_pravica_in_sluznost.pdf612.11 KB

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku