Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Kobilje 4806/3-585-1

14 April, 2016 - 11:27

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. Rs, št. 34/2011, 24/2013) Letnim načrtom razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za leto 2016, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kobilje 09.03.2016 Občina Kobilje objavlja Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Kobilje.

Posamezni del stavbe z id. št. 4806/3-585-1, (parc. št. - št. stavbe – št. dela stavbe) ki v naravi predstavlja trisobno stanovanje v mansardi poslovno stanovanjske stavbe z naslovom Kobilju 16 A v izmeri (neto) 72,23 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

Ponudbe je potrebno oddati v skladu z navodili Poziva za javno zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin občine Kobilje (3. strani, točka 5.1.).

Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za predmetno stanovanje je vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.

Izhodiščna cena stanovanja je: 25.200,00 EUR (petindvajsettisočdvesto 00/100 EUR)

Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjena na podlagi sklenjene prodajne pogodbe in notarsko overitev podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi, plača kupec.

Kontaktna oseba je Boštjan Horvat, tel. št.: +386 2 579 92 20 e-pošta: obcina@kobilje.si.

Popolne ponudbe z vsemi prilogami (opredeljene na 3. strani v točki 5.1. poziva) je potrebno posredovati prodajalcu do 04.05.2016 do 10.00 ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudnik morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine Kobilje 16A št. 4806/3-585-1 «, in sicer lahko ponudbo oddajo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje.

 

Številka: JZP/1

Datum: 14.04.2016

 

Predstojnik prodajalca

Župan Robert ŠČAP l.r.

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku