predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Kobilje

7 Junij, 2016 - 08:02

1. Uvod

Občina je sprejela Prostorsko ureditvene pogoje v letu 2002 (Uradni list RS št. 16/02) ter njegove spremembe v letu 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2012) (v nadaljevanju: PUP).  Občina je  ugotovila neskladje v  določilu 32. člena PUP-a pri gradnji kmetijskih objektov.  Zato želi občina z ustreznim, kratkim postopkom, odpraviti to neskladje.


2. Pravni temelj za sprejem akta in vrsta postopka

Pravni temelji za sprejem in spremembe akta so:
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 
   ZUUJFO) (v nadaljevanju: ZPNačrt), ki določa:
- v 96. členu: PUP-i se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po ZPNačrt-u in sicer po določbah, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt,
- v 61.b členu: pogoje za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku, ki določa, da se določbe 53.a člena tega zakona smiselno uporabljajo tudi za občinski podrobni prostorski načrt, torej v tem primeru PUP.

Sprejemanje akta po kratkem postopku skladno ZPNačrt-om pomeni, da se v postopku njegove priprave ne pridobiva smernic in mnenj ter ne izvede javne razgrnitve z javno obravnavo, ker taka sprememba ne zadeva nobenega nosilca urejanja prostora.

V kratkem postopku se PUP spremeni in dopolni na način, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov s tem, da mora biti predlog sprememb skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na oglasni deski in v svetovnem spletu vsaj 15 dni in v tem času javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na objavljeno gradivo.

Občina, ki je izvedla spremembe občinskega akta po kratkem postopku, o tem v sedmih dneh po njihovem sprejemu obvesti ministrstvo in vse državne nosilce urejanja prostora.

V primeru, da imate na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Kobilje pripome, Vas prosimo, da jih do 24.06.2016 do 11h v pisni obliki podate na občinsko upravo Občine Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje ali na mail obcina@kobilje.si. Pripomba mora vsebovati ime in priimek vlagatelja in kratko obrazložitev.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Kobilje in obrazložitev je objavljen na spletni strani Občine Kobilje www.kobilje.si in na oglasni deski na Občini Kobilje.

 

Župan Občine Kobilje

Robert ŠČAP l.r.
 

Datoteke

PriponkaVelikost
Datoteka obrazlozitev.docx552.49 KB
Datoteka odlok.docx15.1 KB

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku