1. Konstitutivna seja Občinskega sveta občine Kobilje

Dnevni red

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta in ugotovitev sklepčnosti
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana, (pregled poročil in potrdil o izvolitvi)
  3. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana
  4. Poročanje tričlanske mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana
  5. Potrditev mandatov članov Občinskega sveta
  6. Ugotovitev izvolitve Župana
  7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Informacije o seji

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 12. člena Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) in 7., 8., 9., 10., 11., ter 12., člena Poslovnika Občinskega sveta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2011) vas vabimo na 1. konstitutivno sejo Občinskega sveta občine Kobilje, ki bo v torek, dne 21.10.2014 ob 17.00 uri, v sejni sobi občine Kobilje.

 

Vljudno vabljeni!