19. redna seja Občinskega sveta Občine Kobilje

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje in 9. izredne seje 
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2016
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja 
4. Obratovanje Vrtca pri osnovni šoli Kobilje v času poletnih počitnic
5. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kobilje za leto 2017 s poročilom o delu za leto 2016
6. Predlogi in pobude
7. Razno

Informacije o seji

Vabimo vas na 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v sredo 17. maja 2017 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje.