REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN PREHRANO UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja po uradni dolznosti na podlagi 77.clena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti - v nadaljevanju ZVMS (Ur.I. RS, st. 93/2005, 90/2012-ZdZPVHVVR, 23/2013-ZZZiv-C in 40/2014-ZIN-B) in 131.clena Zakona o splosnem upravnem postopku (Uradni list RS, st. 24/06 - uradno precisceno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi ugotavljanja,  preprecevanja in zatiranja bolezni modrikastega jezika (BT), imetnikom dovzetnih zivali (govedo, drobnica, prostoziveci prezvekovalci v oborah), na obmocju obcin z omejitvami, APACE, BELTINCI, CANKOVA, CRENSOVCI, DOBROVNIK/DOBRONAK, GORNJA RADGONA, GORNJI PETROVCI, GRAD, HODOS, KOBILJE, KRIZEVCI, KUZMA, LENDAVA, LJUTOMER, MORAVSKE TOPLICE, MURSKA SOBOTA, ODRANCI, PUCONCI, RADENCI, RAZKRIZJE, ROGASOVCI, SVETI JURIJ, SALOVCI, TISINA, TURNISCE, VELIKA POLANA, VERZEJ, naslednjo:

Datoteka Prenesi: (162.49 KB)